Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης ΑΝΕΑ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αγ. Φωτεινή Δήμου Αμαρίου, Ρέθυμνο Κρήτης και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αγ. Φωτεινή του Δήμου Αμαρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης και επικύρωση των πράξεων αυτών.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου ή παράταση του παρόντος

4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

5. Συνέχιση ή όχι της λειτουργίας της εταιρίας

6. Άλλα θέματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση ή να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αγ. Φωτεινή 31-05-2017

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Προβιάς Αλέξανδρος

This entry was posted in ΓΕΝΙΚΑ. Bookmark the permalink.