GR FR DE ES EN
33.2 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

Αύξηση

Διαβάστε ακόμη

Για να επενδύσει στο μέλλον της Ευρώπης και να στηρίξει την ανάκαμψη από τον Covid-19, η ΕΕ συμφώνησε σε ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή νέων πηγών εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, καθώς και το μέσο ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον Covid-19 στις 10 Νοεμβρίου 2020, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή νέων πηγών εσόδων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών για τα μη ανακυκλωμένα πλαστικά απόβλητα, τους τεχνολογικούς γίγαντες και τους μεγάλους ξένους ρυπαντές.

 

Τι είναι οι ίδιοι πόροι;

Οι χώρες της ΕΕ συμβάλλουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι. Σε αντίθεση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί προϋπολογισμό επενδύσεων και δεν επιτρέπεται να έχει έλλειμμα. Οι Συνθήκες της ΕΕ ορίζουν ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης «χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους».

Αυτές οι πηγές εσόδων καθορίζονται από το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, και πρέπει να επικυρώνονται επίσης από κάθε χώρα της ΕΕ. Το σύστημα των ιδίων πόρων παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο για τρεις δεκαετίες και το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει εδώ και καιρό την αναμόρφωσή του.

Ποιοι ίδιοι πόροι υπάρχουν ήδη;

Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει πάντα να είναι ισορροπημένος, τα ετήσια έσοδα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ετήσιες δαπάνες.

Τα έσοδα της ΕΕ αποτελούνται επί του παρόντος από τα ακόλουθα:

Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (κυρίως τελωνειακοί δασμοί, που προηγουμένως περιελάμβαναν επίσης εισφορές ζάχαρης· αντιπροσώπευαν το 13% των εσόδων από ιδίους πόρους το 2018)
Ίδιος πόρος με βάση τον ΦΠΑ (μεταφορά ποσοστού του εκτιμώμενου ΦΠΑ που εισπράχθηκε από τις χώρες της ΕΕ· αντιπροσώπευε το 11% των εσόδων το 2018)
Ίδιος πόρος με βάση το ΑΕΕ (οι χώρες της ΕΕ μεταφέρουν μερίδιο του ετήσιου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους· αντιπροσώπευαν το 66% των εσόδων από ιδίους πόρους το 2018)
Άλλα έσοδα (περιλαμβάνουν πρόστιμα σε εταιρείες που παραβιάζουν το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ, συνεισφορές τρίτων χωρών σε ορισμένα προγράμματα της ΕΕ και φόρους επί των μισθών του προσωπικού της ΕΕ· αντιπροσώπευαν το 10% των συνολικών πηγών εσόδων της ΕΕ το 2018)

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, υπάρχει πηγή εσόδων που βασίζεται σε μη ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα συσκευασίας. Αυτό θα δώσει κίνητρα για μειωμένη χρήση πλαστικών μίας χρήσης, θα ενισχύσει την ανακύκλωση και θα ενισχύσει την κυκλική οικονομία.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Κάτω Χώρες και Σουηδία) επωφελούνται επί του παρόντος από εκπτώσεις στις συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 

Το Κοινοβούλιο πιστεύει εδώ και πολύ καιρό ότι το σύστημα εσόδων της ΕΕ είναι αδιαφανές, άδικο και χρήζει μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι τρέχουσες προκλήσεις και να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους.

Για να μειωθεί η εξάρτηση από εισφορές που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και τον ΦΠΑ από τις χώρες της ΕΕ, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση νέων πραγματικών πηγών εσόδων που θα συνδέονται με τις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ. Μετά τη δεσμευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2020, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή νέων πηγών εσόδων είναι:

Μέχρι το 2023: ίδιος πόρος με βάση τα έσοδα του συστήματος εμπορίας εκπομπών (έσοδα από το σύστημα που περιορίζει τον όγκο των αερίων του θερμοκηπίου που μπορούν να εκπέμπονται από τη βιομηχανία υψηλής έντασης ενέργειας, τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και τις αεροπορικές εταιρείες)
Μέχρι το 2023: ίδιοι πόροι που βασίζονται στη φορολογία των ψηφιακών υπηρεσιών (διασφάλιση δίκαιης φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας)
Μέχρι το 2023: ο ίδιος πόρος που βασίζεται σε μηχανισμό προσαρμογής των συνόρων άνθρακα (τιμή άνθρακα στις εισαγωγές ορισμένων αγαθών από χώρες εκτός της ΕΕ, θα συμβάλει στη διασφάλιση ισότιμων πεδίου ανταγωνισμού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής)
Μέχρι το 2026: ίδιος πόρος με βάση έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (διασφαλίζοντας ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας καταβάλλει το δίκαιο μερίδιο των φόρων του)
Έως το 2026: ίδιοι πόροι που συνδέονται με τον εταιρικό τομέα ή μια νέα κοινή βάση φορολογίας εταιρειών

Στο πλαίσιο μιας σειράς νέων νομοθετικών καθεστώτος για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως τα μέσα του αιώνα, στις 14 Ιουλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της για μηχανισμό προσαρμογής των συνόρων άνθρακα, Ο νέος δασμός θα φορολογεί τις εισαγωγές (π.χ. σιδήρου και χάλυβα, τσιμέντου, αλουμινίου ή λιπασμάτων) από χώρες που δεν απελαύνουν τις οικονομίες τους με παρόμοιο ρυθμό με την ΕΕ.

 

Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών σύμφωνα με τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη καθαρών μειώσεων των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Τα έσοδα από δημοπρασίες ΣΕΔΕ θα χρησιμεύσουν επίσης ως ίδιος πόρος της ΕΕ.

 

Η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει πρόταση για ψηφιακή εισφορά της ΕΕ το φθινόπωρο του 2021.

Τι οφέλη θα αποφέρει η μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων;

Αυτές οι νέες πηγές εσόδων θα βοηθήσουν στην αποπληρωμή του κοινού χρέους που έλαβαν οι χώρες της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης από τον Covid-19. Χωρίς νέους ιδίους πόρους, τα δανειζόμενα χρήματα ανάκαμψης θα πρέπει να αποπληρωθούν μέσω περαιτέρω μειώσεων των προγραμμάτων της ΕΕ και/ή υψηλότερων συνεισφορών από χώρες της ΕΕ που βασίζονται στο ΑΕΕ. Το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι το βάρος δεν θα βαρύνει τους φορολογούμενους, αλλά τους τεχνολογικούς γίγαντες, τους φοροφυγάδες, τους μεγάλους ξένους ρυπαντές και άλλους που δεν πληρώνουν επί του παρόντος το μερίδιο που τους αναλογεί.

Οι νέοι ίδιοι πόροι θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ – όπως η Πράσινη Συμφωνία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός – αντικατοπτρίζονται καλύτερα στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της. Επιπλέον, θα στηρίξουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα μειώσουν την εξάρτηση από τις εθνικές συνεισφορές που βασίζονται στο ΑΕΕ.

Πώς αποφασίζονται οι πηγές εσόδων της ΕΕ;
Μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, το σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ εγκρίθηκε ομόφωνα στο Συμβούλιο και πρέπει να επικυρωθεί από όλες τις χώρες της ΕΕ. Το Κοινοßούλιο ενέκρινε τη θέση του για τους ιδίους πόρους σε ψηφοφορία στις 16 Σεπτέμßριο 2020.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδος 2021-2027, καθώς και τη συμφωνία για την εισαγωγή νέων πηγών εσόδων. Μετά την επικύρωσήτου από όλες τις χώρες της ΕΕ , η μεταρρύθμιση του τρόπου χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021, επιτρέποντας στην ΕΕ να δανειστεί 750 δισεκατομμύρια ευρώ για την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΓολγοθάς
Επόμενο άρθροΕργασίες

Τελευταία άρθρα

Σημεία

Προειδοποίηση

Ανθεκτικές

Εντολή