GR FR DE ES EN
16.9 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Απασχόληση

Διαβάστε ακόμη

Η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Μάθετε ποια μέτρα έχει θέσει σε εφαρμογή η ΕΕ για να βοηθήσει.

Οι πολιτικές απασχόλησης και νεολαίας αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο, η ΕΕ έχει δρομολογήσει μια σειρά πρωτοβουλιών που συμπληρώνουν τις εθνικές πολιτικές στο πλαίσιο των μέτρων της για τη δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης.

Η στήριξη αυτή επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση προγραμμάτων απασχόλησης των νέων, στη βελτίωση της ποιότητας της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης, στην παροχή διεθνών ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης και στη διευκόλυνση της συμμετοχής των νέων σε προγράμματα εθελοντισμού.

Η ανεργία των νέων σε αριθμούς

Η ανεπιτυχής αναζήτηση ευκαιριών εργασίας και κατάρτισης δημιουργεί αισθήματα απομόνωσης, εξάρτησης και αχρηστίας στους νέους. Εκτός από αυτό, υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και σε μια γηράσκων κοινωνία.

Οι νέοι ήταν μεταξύ των πλέον πληγείντων από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, με το ποσοστό ανεργίας των ατόμων κάτω των 25 ετών στην ΕΕ να κορυφώνεται σχεδόν στο 25% στις αρχές του 2013 και σε επίπεδα άνω του 50% στην Ελλάδα και την Ισπανία. Αυτό είχε πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο του 14% περίπου το 2019, αλλά η πανδημία του κοροναϊού το ώθησε στο 18,2% το 2021. Ωστόσο, πρόσφατα υπήρξαν ενδείξεις βελτίωσης, με την ανεργία των νέων να μειώθηκε στο 17,3% τον Μάιο του 2021 από 18,2% τον Απρίλιο.

Χρηματοδότηση προγραμμάτων απασχόλησης των νέων

Μέρος της ευρύτερης δέσμης μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησηςτων νέων , η ενισχυμένη εγγύηση για τη νεολαία είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ για να προσφέρει σε όλους κάτω των 30 ετών μια καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από την ανεργία ή την αποχώρηση από την επίσημη εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι το κύριο εργαλείο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μέτρων και προγραμμάτων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις χώρες της ΕΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία, όπως η κατάρτιση και η βοήθεια προς τους νέους για την εύρεση της πρώτης τους εργασίας, καθώς και κίνητρα για τους εργοδότες. Η πρωτοβουλία στηρίζει ιδιαίτερα τις περιφέρειες της ΕΕ που έχουν ποσοστό ανεργίας των νέων άνω του 25%.
Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+), για την περίοδο 2021-2027.
Οι χώρες της ΕΕ με ποσοστό νέων που δεν εργάζονται, εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύονται (ΕΕΑΚ) πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον το 12,5% των πόρων του ΕΚΤ+ στους νέους.

Ποιοτική μαθητεία και πρακτική άσκηση

Εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για μαθητείες για την υποστήριξη των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και τη βελτίωση της ποιότητας της μαθητείας στην Ευρώπη.

Τον Ιούλιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια ανανεωμένη έκδοση της πλατφόρμας, εστιάζοντας στην ψηφιακή και πράσινη μαθητεία που θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.

Διεθνείς ευκαιρίες

Στην ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις πολιτικές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα κατάρτισης. Η ΕΕ μπορεί να συντονίζεται μεταξύ τους και να στηρίζει τις προσπάθειές τους μέσω χρηματοδότησηςή συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής .

Η διακυβερνητική διαδικασία της Μπολόνια, που ξεκίνησε το 1999, διευκόλυνε την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 48 χώρες. Σήμερα, υπάρχει μια ευρωπαϊκή διαδικασία μη δεσμευτικής αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων bachelor, master και διδακτορικών σπουδών.

Το 2018, για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας αναγνώρισης, οι χώρες της ΕΕ εξέφρασαν σύσταση για την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διασυνοριακό πλαίσιο. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λάβουν μέτρα για την καθιέρωση της αυτόματης αναγνώρισης των διπλωμάτων έως το 2025.

Διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και να διευκολύνουν τη διασυνοριακή επικύρωση των πιστοποιητικών κατάρτισης και διά βίου μάθησης υπάρχουν ήδη στην ΕΕ. Αυτά περιλαμβάνουν:

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων είναι ένα μη νομικά δεσμευτικό εργαλείο που συμβάλλει στη σύγκριση των συστημάτων επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη
Το Europass είναι ένα σύνολο βασικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου ενός πανευρωπαϊκού τυποποιημένου προτύπου βιογραφικού και γλωσσικού διαβατηρίου, που διευκολύνει τη σύγκριση της εκπαίδευσης και της εργασιακής εμπειρίας σας διεθνώς
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που θεσπίστηκε για να διευκολύνει την επικύρωση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με την εργασία και αποκτώνται σε διάφορα συστήματα και χώρες

Στόχος της ΕΕ είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης που θα επιτρέπει σε όλους τους νέους να λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση και να βρίσκουν θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ήπειρο.

Το πρόγραμμα της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού ονομάζεται Erasmus+,εστιάζοντας στην κινητικότητα και τη διακρατική συνεργασία. Ξεκίνησε ως πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών το 1987 και έχει γίνει ένα πρόγραμμα κάλυψης που καλύπτει τη σχολική και τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη μη τυπική και άτυπη μάθηση των νέων και τον αθλητισμό.

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό, παρέχει ευκαιρίες διδασκαλίας και κατάρτισης για το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης, υποστηρίζει την πρακτική άσκηση και τις ανταλλαγές νέων. Οργανισμοί, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, οργανώσεις νεολαίας, μπορούν επίσης να λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών με οργανισμούς από άλλες χώρες.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ για την ομάδα 2021-2027 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 18 Μαΐου 2021. Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμßούλιο, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό προϋπολογισμό σε περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσια χρηματοδότηση από το προηγούμενο πρόγραμμα. Επικεντρώνεται στην κοινωνική ένταξη, στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και στη συμμετοχή περισσότερων μειονεκτούντων ατόμων.

Η πρώτη πρωτοβουλία Eures Job αποσκοπεί στην προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, ευαισθητοποιώντας τους νέους σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Μια πλατφόρμα συγκεντρώνει κενές θέσεις εργασίας/πρακτικής άσκησης των εργοδοτών που αναζητούν νέους εργαζόμενους και τα βιογραφικό των νέων που αναζητούν εργασία, ηλικίας 18 έως 35 ετών από όλες τις χώρες της ΕΕ συν τη Νορβηγία και την
Ισλανδία.

Ευκαιρίες εθελοντισμού

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που εγκαινιάστηκε επίσημα στα τέλη του 2016, χρηματοδοτεί δραστηριότητες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας για νέους σε έργα προς όφελος κοινοτήτων και ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη έως το τέλος του 2020. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, περισσότεροι από 161.000 νέοι είχαν ήδη εγγραφεί για να συμμετάσχουν.

Τον Μάιο του 2021 οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το νέο πρόγραμμα για την ομάδα 2021-2027. Τώρα περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια και θα είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα εθελοντισμού με δικό του προϋπολογισμό για πρώτη φορά.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΥπερθέρμανση
Επόμενο άρθροTραγωδία

Τελευταία άρθρα

Αυξάνονται

Αποτελέσματα

Κλείνει

Καραντίνα