GR FR DE ES EN
34.8 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, 2021

Εξωτερική

Διαβάστε ακόμη

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ θεσπίστηκε το 1993 και έκτοτε ενισχύθηκε με μεταγενέστερες Συνθήκες. Σήμερα, το Κοινοβούλιο εξετάζει διεξοδικά την ΚΕΠΠΑ και συμβάλλει στην ανάπτυξή της, ιδίως υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τους Ειδικούς Εκπροσώπους της ΕΕ (ΕΕΕΕ) και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ. Οι δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου διαμορφώνουν την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής της ΚΕΠΠΑ, καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που στηρίζουν τις ξένες δραστηριότητες της ΕΕ.

ΚΕΠΠΑ: ανάπτυξη μέσω συνθηκών
Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίστηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) το 1993 με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης, την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Η ΣΕΕ εισήγαγε το «σύστημα τριών πυλώνων», με δεύτερο πυλώνα την ΚΕΠΠΑ. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997 καθιέρωσε μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εποικοδομητικής αποχής και της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία (QMV). Τον Δεκέμβριο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε το ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ. Η Συνθήκη της Νίκαιας του 2003 εισήγαγε περαιτέρω αλλαγές για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), η οποία συστάθηκε με απόφαση του Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2001, να ασκήσει πολιτικό έλεγχο και στρατηγική καθοδήγηση των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009, παρείχε στην Ένωση νομική προσωπικότητα και θεσμική δομή για την εξωτερική της υπηρεσία. Επιπλέον, εξάλειψε τη δομή των πυλώνων που εισήγαγε η ΣΕΕ το 1993. Η Συνθήκη δημιούργησε μια σειρά νέων παραγόντων ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ο οποίος διατελεί επίσης αντιπρόεδρος της Επιτροπής (ΑΠ/ΥΕ) και του νέου μόνιμου προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιπλέον, δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και αναβάθμισε την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΚΕΠΠΑ.

Η νομική βάση για την ΚΕΠΠΑ καθορίστηκε στη ΣΕΕ και αναθεωρήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Τα άρθρα 21-46, τίτλος V, της ΣΕΕ θεσπίζουν τις «γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)». Τα άρθρα 205-222, μέρος 5, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) καλύπτουν την εξωτερική δράση της Ένωσης. Εφαρμόζονται επίσης τα άρθρα 346 και 347, μέρος 7.

Οι εξουσίες και τα μέσα εξωτερικής πολιτικής του Κοινοβουλίου
Παρά τον περιορισμένο επίσημο ρόλο του στη λήψη αποφάσεων για την εξωτερική πολιτική, το Κοινοβούλιο υποστήριξε την έννοια της ΚΕΠΠΑ από την ίδρυσή της και επιδίωξε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της. Ενόψει των διεθνών προκλήσεων που προέκυψαν την τελευταία δεκαετία, το Κοινοβούλιο πίεσε επανειλημμένα για τη δημιουργία μιας θέσης «υπουργού Εξωτερικών» της ΕΕ και μιας «ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας». Στην πράξη, το Κοινοβούλιο έχει επιτύχει έναν βαθμό άτυπης συνεργασίας με την ΕΥΕΔ, την Προεδρία της ΕΕ, τη Γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

Το άρθρο 36 της ΣΕΕ απαιτεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο να διαβουλεύεται τακτικά με το Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις επιλογές που γίνονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την εξέλιξη της πολιτικής. Το Κοινοβούλιο διεξάγει διμηνιαίες συζητήσεις σχετικά με τις εκθέσεις προόδου της ΚΕΠΠΑ και υποβάλλει ερωτήσεις και συστάσεις στο Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο.

Το δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης του Κοινοβουλίου σχετικά με την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ ενισχύθηκε περαιτέρω με τη δήλωση πολιτικής λογοδοσίας του Ύπατου Εκπροσώπου το 2010. Η δήλωση που προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για:

Ενίσχυση του καθεστώτος των «κοινών συνεδριάσεων διαβούλευσης» (ΜΕΚ), οι οποίες επιτρέπουν σε καθορισμένη ομάδα μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βουλευτές του ΕΚ) να συναντούν ομολόγους τους από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) του Συμβουλίου, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για να συζητήσουν προγραμματισμένες και εν εξελίξει μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ·
Επιβεβαίωση του δικαιώματος της «ειδικής επιτροπής» του Κοινοβουλίου να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ. Το δικαίωμα αυτό βασίζεται σε διοργανική συμφωνία του 2002·
Ανταλλαγή απόψεων με τους αρχηγούς αποστολής, τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων επιτροπών και ακροάσεων επιτροπών του Κοινοβουλίου·
Με την οποία ο Ύπατος Εκπρόσωπος εμφανίζεται ενώπιον του Κοινοβουλίου τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ και να απαντήσει σε ερωτήσεις.
Εκτός από αυτόν τον πολιτικό διάλογο, το Κοινοβούλιο ασκεί την εξουσία του μέσω της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ, το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό ΚΕΠΠΑ. Το Κοινοβούλιο συμβάλλει επίσης στη διαμόρφωση των σχετικών εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων μέσω μιας διαδικασίας τριμερών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Το Κοινοβούλιο εξετάζει τακτικά τις λειτουργίες της ΕΥΕΔ και της παρέχει προτάσεις για διαρθρωτικά ζητήματα, από τη γεωγραφική ισορροπία και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων έως την αλληλεπίδρασή της με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο διεξάγει επίσης τακτικές συζητήσεις με την Ύπατη Εκπρόσωπο και τους Ειδικούς Εκπροσώπους της ΕΕ (ΕΕΕΕ) που διορίζονται για ορισμένες περιφέρειες ή θέματα. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνέβαλαν στη σύσταση της ΕΥΕΔ, ανταλλάσσουν επίσης απόψεις με τους νεοδιορισμένους επικεφαλής αντιπροσωπείας της ΕΥΕΔ.

Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων και της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών. Η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου απαιτείται για να μπορέσει το Συμβούλιο να συνάψει τέτοιες συμφωνίες.

Εσωτερικές δομές του Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στην ΚΕΠΠΑ
Μεγάλο μέρος των εργασιών του Κοινοβουλίου για την ΚΕΠΠΑ πραγματοποιείται σε εξειδικευμένες επιτροπές, ιδίως στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και στις δύο υποεπιτροπές της (για την Ασφάλεια και την Άμυνα (SEDE) και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (DROI)), καθώς και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) και στην Επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE). Οι επιτροπές αυτές διαμορφώνουν την ΚΕΠΠΑ μέσω των εκθέσεων και των γνωμοδοτήσεων που εκδίδουν. Χρησιμεύουν επίσης ως κύρια σημεία επαφής του Κοινοβουλίου με τις παγκόσμιες δομές διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών), άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις προεδρίες του Συμβουλίου και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

Οι κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες αναλαμβάνουν επίσης εργασίες που σχετίζονται με την ΚΕΠΠΑ, ο ρόλος των οποίων είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη των διεθνών επαφών του Κοινοβουλίου (ιδίως μέσω διακοινοβουλευτικής συνεργασίας), η προώθηση των ιδρυτικών αξιών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Επί του παρόντος, υπάρχουν 44 μόνιμες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών (ΜΕΟ), των επιτροπών κοινοβουλευτικής συνεργασίας (PCC), άλλων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και κοινών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων.

 

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, η οποία δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει τους βουλευτές του ΕΚ και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) που υπέγραψαν τη συμφωνία του Κοτονού·
EuroLat, μια κοινή πολυμερής συνέλευση που προέρχεται από τη διπεριφερειακή στρατηγική ένωση που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999 μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής·
Η κοινοβουλευτική συνέλευση euroNest (PA), το κοινοβουλευτικό φόρουμ της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, στο οποίο συμμετέχουν βουλευτές του ΕΚ και μέλη των εθνικών κοινοβουλίων στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (PA-UfM), που εκπροσωπεί την κοινοβουλευτική διάσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM), η οποία αντικατέστησε την Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση (διαδικασία της Βαρκελώνης).
Επιπτώσεις του Κοινοβουλίου στην ΚΕΠΠΑ
Η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ΚΕΠΠΑ συμβάλλει στην ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας της πολιτικής. Το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει σθεναρά το θεσμικό τοπίο μετά τη Λισαβόνα, υποστηρίζοντας έναν ενισχυμένο ρόλο για την ΕΥΕΔ, τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τους ΕΕΕΕ, καθώς και μια πιο συνεκτική πολιτική και μια αποτελεσματικότερη ΚΕΠΠΑ. Έχει ασκήσει πιέσεις για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για τις εξωτερικές πολιτικές, προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και η αναποτελεσματικότητα.

Το Κοινοβούλιο έχει παράσχει μια πλατφόρμα ανταλλαγών μεταξύ θεσμικών και κυβερνητικών ομάδων χάραξης πολιτικής, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και των επιστεμικών κοινοτήτων (όπως ομάδες προβληματισμού και ακαδημαϊκοί), συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ΚΕΠΠΑ και διευκολύνοντας τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος εταίρων εντός και εκτός της ΕΕ, τόσο κυβερνητικών όσο και μη κυβερνητικών. Μέσω των δραστηριοτήτων του, το Κοινοβούλιο ενίσχυσε την προβολή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και χρησίμευσε ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών.

Συνολική στρατηγική και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
Τον Ιούνιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στον Ύπατο Εκπρόσωπο την εκπόνηση συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας (EUGS) έως τον Ιούνιο του 2016. Αυτό ακολούθησε τη στρατηγική αξιολόγηση της Ύπατης Εκπροσώπου σχετικά με τις βασικές αλλαγές και προκλήσεις στο παγκόσμιο περιβάλλον, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ανάγκη αναθεώρησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας (ESS) του 2003. Στόχος της συνολικής στρατηγικής ήταν η παροχή ενός ευρέος στρατηγικού πλαισίου στο οποίο η ΕΕ θα είναι σε θέση να κατανοεί και να αντιμετωπίζει τις σημερινές διεθνείς προκλήσεις με ισχυρό και συνεκτικό τρόπο, αξιοποιώντας το ευρύ φάσμα εργαλείων και μηχανισμών που έχει στη διάθεσή της.

Μαζί με τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, τους εμπειρογνώμονες και το ευρύτερο κοινό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης για τη συνολική στρατηγική. Το Κοινοβούλιο οργάνωσε συνεδριάσεις επιτροπών afet και ακροάσεις εμπειρογνωμόνων αφιερωμένες στη συνολική στρατηγική και ενέκρινε ψήφισμα με θέμα «Η ΕΕ σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον — ένας πιο συνδεδεμένος, αμφισβητούμενος και περίπλοκος κόσμος», το οποίο εξέφραζε τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου για τη μελλοντική κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος παρουσίασε τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2016. Με έμφαση στην ασφάλεια, τη φιλοδοξία της για στρατηγική αυτονομία και την καταρχήν αλλά ρεαλιστική προσέγγισή της στο περιβάλλον της Ευρώπης, η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας από την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας του 2003. Η συνολική στρατηγική της ΕΕ προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ:

Η ασφάλεια της Ένωσής μας·
Κρατική και κοινωνική ανθεκτικότητα στην Ανατολή και το Νότο μας·
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των συγκρούσεων·
Συνεταιριστικές περιφερειακές τάξεις·
Παγκόσμια διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα.
Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η νέα στρατηγική, η ΕΕ θα αναθεωρήσει τις υφιστάμενες τομεακές στρατηγικές και θα χαράξει και θα εφαρμόσει νέες θεματικές ή γεωγραφικές στρατηγικές σύμφωνα με τις προτεραιότητες του EUGS. Μεταξύ αυτών θα είναι μια τομεακή στρατηγική που θα προσδιορίζει το πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο φιλοδοξίας, καθηκόντων, απαιτήσεων και προτεραιοτήτων ικανοτήτων της ΕΕ.

Για τη λειτουργία του οράματος του EUGS για θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον Νοέμβριο του 2016, η ΑΠ/ΥΕ Mogherini παρουσίασε σχέδιο εφαρμογής της ΚΠΑΑ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προσδιορίζοντας τρεις δέσμες προτεραιοτήτων: την αντιμετώπιση εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους εταίρους και την προστασία της Ένωσης και των πολιτών της.

Το σχέδιο υπέβαλε 13 προτάσεις για την ασφάλεια και την άμυνα για τη λειτουργία του οράματος που ορίζεται στο EUGS. Έκτοτε, έχει σχεδιαστεί ένα ευρύ φάσμα μέσων για την ανάπτυξη και την εναρμόνιση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ο αντιπρόεδρος/hr Borrell έχει επίσης θέσει την ενίσχυση της ΚΠΑΑ στο επίκεντρο των εργασιών της ΕΕ και συνεχίζει να επιδιώκει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η πρώην αντιπρόεδρος/hr Mogherini.

Μια βασική εξέλιξη στην εργαλειοθήκη ΚΠΑΑ ήταν η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), το οποίο άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2021. Το Ταμείο, του οποίου προηγήθηκαν δύο πρόδρομα προγράμματα – η προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) – υποστηρίζει την αμυντική συνεργασία μεταξύ των εταιρειών και μεταξύ των χωρών της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων άμυνας τελευταίας τεχνολογίας και τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, το Ταμείο έχει ως στόχο να συντονίσει, να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις εθνικές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και, γενικά, να συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Τον Μάιο του 2021, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (σχήμα Αρχηγών Άμυνας), ο ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟς/ΥΕ Borrell συζήτησε τη στρατηγική πυξίδα, ιδίως πτυχές που σχετίζονται με την επιχειρησιακή δέσμευση της ΕΕ. Τόνισε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τους εταίρους, ιδίως με τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ. Ο αντιπρόεδρος/hr Borrell τόνισε ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ παραμένει βασικό στοιχείο του θεματολογίου της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα και έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς και οι δύο οργανισμοί προχωρούν στις αντίστοιχες διαδικασίες προβληματισμού τους – τη Στρατηγική Πυξίδα και το ΝΑΤΟ 2030.

Τον Δεκέμβριο του 2020, το Κοινοβούλιο δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ. Μεταξύ άλλων, ζητεί από την ΕΕ να τοποθετηθεί ως προτιμώμενος «εταίρος επιλογής» για τρίτες χώρες με μεταβαλλόμενη γεωπολιτική τάξη. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη της ΕΕ να συνεργαστεί στενά με βασικούς παγκόσμιους εταίρους και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υπεράσπιση βασικών θεσμών στο πολυμερές σύστημα. Επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή τους ότι οι λύσεις στις προκλήσεις της ΕΕ μπορούν να επιτευχθούν μόνο συλλογικά, οι βουλευτές ζήτησαν μια γνήσια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οποία θα ενισχύει τον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ και τις στρατηγικές της ικανότητες για δράση. Τα μέλη ζήτησαν επίσης αναθεώρηση της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη νέα γεωπολιτική δυναμική και την επανεκτίμηση των στόχων και των μέσων της ΚΕΠΠΑ.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης την ετήσια έκθεση για το 2020 σχετικά με την εφαρμογή της ΚΠΑΑ που συνέταξε η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων — Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), συντονισμένη ετήσια επισκόπηση της άμυνας (CARD) και ΕΤΑ και, μεταξύ άλλων, ζητεί τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αποστολών ΚΠΑΑ. Επιπλέον, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων, σημειώνοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή τους, καθώς και η συμβολή τους στην εδραίωση της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΑυξήθηκε
Επόμενο άρθροΠροτρέπει

Τελευταία άρθρα

Ρεκόρ

Εκδηλώσεις

Ταξίδι

Διαβήτης