GR FR DE ES EN
17.4 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021

Η απάντηση της ΕΕ στην πρόκληση των μεταναστών

Διαβάστε ακόμη

Η μεταναστευτική κρίση αποκάλυψε ελλείψεις στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, αναγκάζοντας την ΕΕ να δράσει. Μάθετε για την απάντηση του Κοινοβουλίου στην κρίση.

Το 2015 σημειώθηκαν 1,83 εκατομμύρια παράνομες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ενώ ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 125.100 το 2020, το Κοινοβούλιο έχει καταλήξει σε ορισμένες προτάσεις τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην πολιτική ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ: από τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου έως την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και την προώθηση της ένταξης των προσφύγων.

Ενίσχυση του συστήματος ασύλου και επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των χωρών της ΕΕ

Ως απάντηση στην προσφυγική κρίση το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) το 2016, συμπεριλαμβανομένης μιας μεταρρύθμισης του συστήματος του Δουβλίνου για την καλύτερη κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις σχετικά με τον τρόπο επιμερισμό της ευθύνης.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο καθορίζει βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες σε ολόκληρο το σύστημα ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ. Το νέο σύμφωνο αποτελεί αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος καθορίζει τη χώρα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία κάθε αξίωσης ασύλου.

Εκτός από τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών να παρακολουθούν τους ανθρώπους που εισέρχονται στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής περιόδου 2014-2019 του Κοινοβουλίου, οι βουλευτές του ΕΚ εργάστηκαν επίσης για σαφείς πανευρωπαϊκούς κανόνες για τη διάκριση των τακτικών μεταναστών από τους πρόσφυγες ή για τη διασφάλιση δίκαιης και ίσης μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο.

Διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Η εισροή προσφύγων ασκεί τεράστια πίεση στις εθνικές συνοριακές αρχές. Το Κοινοβούλιο ζητεί την ενίσχυση του οργανισμού συνόρων της ΕΕ Frontex και τον Δεκέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μια νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τη στήριξη των εθνικών συνοριοφυλάκων. Ο νέος οργανισμός εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2016. Υπάρχουν σχέδια να δοθεί στην υπηρεσία ένα μόνιμο σώμα 10.000 συνοριοφυλάκων μέχρι το 2027.

Το νέο σύστημα μετανάστευσης και ασύλου που πρότεινε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020 αποσκοπεί στη θέσπιση ενός νέου συστήματος ευέλικτων εισφορών και στην υποχρεωτική αλληλεγγύη προς τα κράτη της πρώτης γραμμής της ΕΕ όταν «δέχονται πιέσεις» από τις αφίξεις. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στο άνοιγμα περισσότερων διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, στη διευκόλυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και στη διασφάλιση ταχύτερης διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των ταχύρρπανων επιστροφών για τους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο. Το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη (Συμβούλιο) θα πρέπει να βρουν συμφωνία σχετικά με τις νέες αυτές προτάσεις ως συννομοθέτες.

Στις 11 Νοεμβρίου 2021, το Κοινοβούλιο υποστήριξε τη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σε Οργανισμό της ΕΕ γιατο Άσυλο , κατόπιν συμφωνίας με το Συμβούλιο. Ο ανανεωμένος οργανισμός θα συμβάλει στο να καταστούν οι διαδικασίες ασύλου στις χώρες της ΕΕ πιο ομοιόμορφες και ταχύτερες. Οι 500 εμπειρογνώμονες της θα παράσχουν καλύτερη στήριξη στα εθνικά συστήματα ασύλου που αντιμετωπίζουν υψηλό φόρτο εργασίας, καθιστώντας το συνολικό σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης της ΕΕ πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο. Επιπλέον, ο νέος οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του κατά πόσον γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο των διαδικασιών διεθνούς προστασίας και των συνθηκών υποδοχής στα κράτη μέλη.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον ανανεωμένο προϋπολογισμό του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) για την την 2021-2027, ο οποίος θα αυξηθεί σε 9,88 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νέο ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινής πολιτικής ασύλου, στην ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες των κρατών μελών, στη στήριξη της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Τα κονδύλια θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσουν για να πιέσουν τα κράτη μέλη να μοιραστούν την ευθύνη της πιο δίκαιης υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Τα μέλη υποστήριξαν επίσης τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων (IBMF) και συμφώνησαν να διαθέσουν 6,24 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτό.

Η IBMF θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των χωρών της ΕΕ στη διαχείριση των συνόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα συμβάλει επίσης σε μια κοινή, εναρμονισμένη πολιτική θεωρήσεων και θα θεσπίσει προστατευτικά μέτρα για τα ευάλωτα άτομα που φθάνουν στην Ευρώπη, ιδίως τα ασυνόδευτα παιδιά.

Προώθηση της ένταξης των προσφύγων στην Ευρώπη

Η ΕΕ λαμβάνει επίσης μέτρα για να βοηθήσει τους μετανάστες να ενταχθούν στις κοινωνίες στις νέες χώρες καταγωγής τους. Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 θα παρέχει άμεση χρηματοδότηση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για πολιτικές ένταξης και προγράμματα που επικεντρώνονται στην παροχή συμβουλών, την εκπαίδευση, τη γλώσσα και άλλες εκπαιδεύσεις, όπως μαθήματα προσανατολισμού των πολιτών και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η Επιτροπή προβλέπει ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ένταξη και την ένταξη για την 2021-2024.

Το Κοινοβούλιο είναι επίσης προορατικό και έχει ζητήσει περισσότερη χρηματοδότηση για προγράμματα που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, όπως θέσεις εργασίας και εκπαίδευση για τις ευάλωτες ομάδες και τους πρόσφυγες ειδικότερα.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα