GR FR DE ES EN
16.9 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Ισότητα

Διαβάστε ακόμη

Μάθετε πώς η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζονται για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στην εργασία, στην πολιτική και σε άλλους τομείς.

Τι κάνει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων;

Από την έναρξή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρησιμοποιήσει όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και αφού λάβει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Άρθρο 19, Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία, εκδίδει συστάσεις, ανταλλαγές και ορθές πρακτικές και παρέχει χρηματοδότηση για τη στήριξη της δράσης των κρατών μελών. Οι έννοιες της πολιτικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων διαμορφώθηκαν με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοßούλιο εγκρίνει τακτικά εκθέσεις πρωτοβουλίας για θέματα φύλου, ζητώντας περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοßούλιο ήταν πάντα πολύ ενεργό στην επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και διαθέτει μόνιμη επιτροπή αφιερωμένη στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Κάθε χρόνο, το Κοινοβούλιο εορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και ευαισθητοποιεί τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Τον Δεκέμβριο του 2020, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη θέσπιση ενός νέου μορφόμορφου του Συμβουλίου, όπου θα συνεδριάζουν υπουργοί και υφυπουργοί αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων. Οι ευρωβουλευτές ελπίζουν ότι μια τέτοια νέα σύνθεση του Συμβουλίου θα συμβάλει στην προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών για την ισότητα των φύλων, όπως η επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών τα τελευταία 25 χρόνια και των πολλών προκλήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν τον Φεβρουάριο του 2021. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ανησυχία για τις αντιδράσεις σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και τον κίνδυνο περαιτέρω πτώσης της ατζέντας τους για την ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των γυναικών λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις προτάσεις της, να αναπτύξει συγκεκριμένα σχέδια για τη βελτίωση των ποσοστών φτώχειας των γυναικών και να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Τον Ιούνιο του 2021 το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση με την οποία προτρέπει τις χώρες της ΕΕ να προστατεύσουν και να βελτιώσουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγείατων γυναικών . Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, αντισύλληψη υψηλής ποιότητας και σεξουαλική αγωγή στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ζήτησαν επίσης απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εμμηνορροϊκά προϊόντα.

 

Ισότητα των φύλων στην εργασία

Το 2019, η ΕΕ ενέκρινε νέους κανόνες για την άδεια που σχετίζεται με την οικογένεια και τη φροντίδα και τις πιο προσαρμόσιμες συνθήκες εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερα κίνητρα για τους πατέρες να λάβουν άδεια που σχετίζεται με την οικογένεια και να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών.

Νομοθεσία της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας:
κανόνες για την απασχόληση (συμπεριλαμβανομένων των ίσων αμοιβών, της κοινωνικής ασφάλισης, των συνθηκών εργασίας και της παρενόχλησης)
κανόνες για την αυτοαπασχόληση
δικαιώματα μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας
Το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης τη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων -τη διαφορά μεταξύ του αμοιβού των ανδρών και των γυναικών για την ίδια εργασία- το οποίο στην ΕΕ ήταν κατά μέσο όρο 14,1% το 2019 και του συνταξιοδοτικού χάσματος – της διαφοράς στο συνταξιοδοτικό εισόδημα που λαμβάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες – το οποίο ανήλθε σε 29,5% το 2018. Κάλεσε επίσης για μέτρα για την αντιμετώπιση της γυναικείας φτώχειας, καθώς οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να ζουν σε συνθήκες φτώχειας από τους άνδρες.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον ψηφιακό τομέατης Ευρώπης , καθώς είναι λιγότερο πιθανό να αναλάβουν σπουδές ή να υποβάλουν αίτηση για εργασία στον τομέα αυτό. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε το 2018, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τις χώρες της ΕΕ να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη ένταξη των γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ, καθώς και να προωθήσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στις ΤΠΕ, την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά.

 

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, το Κοινοβούλιο ζήτησε να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τους προτεινόμενους κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 40% των μη εκτελεστικών μελών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών είναι γυναίκες. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση το 2012, αλλά τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο δεν μπόρεσαν να βρουν συμφωνία.

“Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών εργαζομένων για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας.”
Άρθρο 157, Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Η ΕΕ αντιμετωπίζει τη βία κατά των γυναικών με διάφορους τρόπους. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει μια στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση των πολιτικών σε αυτόν τον τομέα. Επιθυμεί επίσης να ολοκληρώσει την ένταξη της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης και να επικυρωθεί από όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο επέστησε επίσης την προσοχή στην ανάγκη καταπολέμησης συγκεκριμένων μορφών βίας , συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων, της καταναγκαστικής πορνείας, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της κυβερνοασφάλειας και της διαδικτυακής βίας.

Το 2014, το Κοινοβούλιο απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στον γυναικολόγο του Κονγκό Δρ Denis Mukwege επειδή αφιέρωσε τη ζωή του στη βοήθεια χιλιάδων θυμάτων ομαδικού βιασμού και βάναυσης σεξουαλικής βίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και για τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη των γυναικών στη χώρα του.

Τον Φεβρουάριο του 2021, οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν την Επιτροπή να καταλήξει σε πρόταση οδηγίας της ΕΕ που θα αποτρέπει και θα καταπολεμά κάθε μορφή έμφυλης βίας. Στην ΕΕ, το 33% των γυναικών έχουν βιώσει σωματική ή/και σεξουαλική βία και το 55% των γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση.

Από τη μεταναστευτική πολιτική στο εμπόριο της ΕΕ

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και άλλων πολιτικών, όπως αυτές που καλύπτουν το εμπόριο, την ανάπτυξη, τη γεωργία, την απασχόληση και τη μετανάστευση.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε το 2016, τα μέλη ζήτησαν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για το φύλο σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε το 2018, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη ο ρόλος των γυναικών, καθώς και η ανάληψη δράσης για την ενδυνάμωση και την προστασία των πλέον ευάλωτων.

Όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με ψήφισμα που εγκρίθηκε το 2018.

Γυναίκες στην πολιτική

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επισημάνει τη σημασία της ισότητας των φύλων στην πολιτική, προωθώντας την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2019, το Κοινοβούλιο κάλεσε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θα υποβάλουν αίτηση για τα όργανα που θα κυβερνούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο. Στο νέο Κοινοβούλιο, το οποίο ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2019, υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από ποτέ, που αντιπροσωπεύουν το 41% των βουλευτών του ΕΚ, από 36,5% στο τέλος της προηγούμενης θητείας.

 

Η ισότητα των φύλων και η πανδημία Covid-19

Το Κοινοβούλιο ανησυχεί ότι η κρίση του Covid-19 εντείνει τις υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των φύλων. Η πανδημία μπορεί να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, επειδή θα μπορούσε ενδεχομένως να ωθήσει επιπλέον 47 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια κάτω από το όριο της φτώχειας παγκοσμίως. Επιπλέον, οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του Covid-19 – από τα 49 εκατομμύρια εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, το 76% είναι γυναίκες. Η πανδημία έχει επηρεάσει επίσης τομείς της οικονομίας όπου παραδοσιακά απασχολούνται περισσότερες γυναίκες,όπως η φιλοξενία, το νηπιαγωγείο και η οικιακή εργασία.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα

Αυξάνονται

Αποτελέσματα

Κλείνει

Καραντίνα