GR FR DE ES EN
31.6 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Τετάρτη, 28 Ιουλίου, 2021

Μεταρρύθμιση

Διαβάστε ακόμη

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε άτυπη πολιτική συμφωνία για τρεις νόμους της ΕΕ που θα διέπουν τη γεωργική πολιτική της ΕΕ για την 2023-2027.

Οι διαπραγματευτές ενέκριναν αλλαγή πολιτικής η οποία θα πρέπει να προσαρμόσει καλύτερα τη γεωργική πολιτική της ΕΕ στις ανάγκες των επιμέρους κρατών μελών, ωστόσο επιμένουν ότι η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να παραμείνει κοινή. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια, τα οποία θα εγκρίνει η Επιτροπή, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ επί τόπου. Η Επιτροπή θα ελέγχει τις επιδόσεις τους καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες της ΕΕ.

Προώθηση καλύτερων περιβαλλοντικών επιδόσεων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ

Χάρη στους βουλευτές του ΕΚ, η διατήρηση και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και η εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού θα αποτελέσουν έναν από τους στόχους της μελλοντικής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης ότι η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, θα πρέπει να ελέγχει τη συμβολή τους στις περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις της ΕΕ και στους στόχους των στρατηγικών της ΕΕ για το αγρόκτημα και τη βιοποικιλότητα για το 2030.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο επέμεινε στην ενίσχυση των υποχρεωτικών κλιματικών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, των λεγόμενων προϋποθέσεων, τις οποίες κάθε γεωργός πρέπει να υποβάλει αίτηση για να λάβει άμεση στήριξη. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές έλαβαν υπόψη τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αφιερώσουν τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού αγροτικής ανάπτυξης σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα και, κατά γενικό κανόνα, τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού άμεσων ενισχύσεων σε οικολογικά συστήματα, τα οποία θα ήταν εθελοντικά αλλά θα αύξαναν το εισόδημα των γεωργών.

Περισσότερα χρήματα για μικρές εκμεταλλεύσεις και νέους αγρότες και καλύτερες συνθήκες εργασίας

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι τουλάχιστον το 10% των εθνικών άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αναδιανεμητική ενίσχυση ή να αποφασίσουν να μειώσουν σταδιακά τις ετήσιες άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς άνω των 60 000 ευρώ και να τις περιορίσουν σε 100 000 ευρώ. Εάν θεσπιστεί ένα τέτοιο καθεστώς, οι εθνικές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους γεωργούς να αφαιρέσουν το 50% των μισθών που σχετίζονται με τη γεωργία από το συνολικό ποσό πριν από τη μείωση.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 3% των προϋπολογισμών τους για την ΚΓΠ για τη στήριξη των νέων γεωργών. Η στήριξη των νέων γεωργών θα μπορούσε να χορηγηθεί από τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης.

Οι ευρωβουλευτές επέμειναν επίσης να προστατεύονται πιο σθεναρά τα δικαιώματα των εργαζομένων στα αγροκτήματα. Έλαβαν υπόψη το Συμβούλιο για τη δημιουργία ενός μηχανισμού σύνδεσης, το αργότερο από το 2025, εθνικών επιθεωρητών εργασίας με οργανισμούς πληρωμών της ΚΓΠ για την επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις των εργασιακών κανόνων της ΕΕ.

Παροχή βοήθειας στους γεωργούς για την αντιμετώπιση κινδύνων και κρίσεων

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο πίεσε για περαιτέρω μέτρα που θα βοηθήσουν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις πιθανές μελλοντικές κρίσεις. Εισήγαγαν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η αγορά θα είναι πιο διαφανής και καλύτερα προετοιμασμένη για πιθανές αναταράξεις και ότι οι πρακτικές που αποσκοπούν σε υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, στην υγεία των ζώων ή στα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων θα εξαιρούνται από τους κανόνες ανταγωνισμού. Το υφιστάμενο αποθεματικό κρίσης, που βοηθά τους γεωργούς με αστάθεια των τιμών ή της αγοράς, θα μετατραπεί από ένα ad hoc μέσο σε μόνιμο με κατάλληλο προϋπολογισμό.

Μεγαλύτερη διαφάνεια για την προστασία των κονδυλίων της ΕΕ και υψηλότερες κυρώσεις για επανειλημμένες παραβιάσεις

Οι ευρωβουλευτές επέμειναν σε μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους επιδοτήσεων της ΕΕ και διασφάλισαν ότι τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση στο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων της ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των κανόνων της ΕΕ και να προστατευθούν δεόντως τα κονδύλια της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο διασφαλίζει επίσης ότι όσοι επανειλημμένα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ (π.χ. για το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων), θα αντιμετωπίσουν αυξημένες κυρώσεις. Αυτό θα κοστίσει στους γεωργούς το 10% των δικαιωμάτων τους (από το σημερινό 5%).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εγκεκριμένα κείμενα είναι διαθέσιμες στις Ερωτήσεις και ερωτήσεις.

Επόμενα βήματα

Μετά την πολιτική συμφωνία, το κείμενο πρέπει ακόμη να τελειοποιηθεί τεχνικά και νομικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο -πρώτα από την Επιτροπή Γεωργίας και στη συνέχεια από την Ολομέλεια- και από το Συμβούλιο, για να τεθεί σε ισχύ. Οι νέοι κανόνες γεωργικής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Η τελευταία μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, που θεσπίστηκε το 1962, χρονολογείται από το 2013. Οι κανόνες της ΚΓΠ για την περίοδος 2013-2020 έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2020, αλλά παρατάθηκαν και αντικαταστάθηκαν από μεταβατικούς κανόνες, έως το τέλος του 2022.

Η ΚΓΠ αντιπροσωπεύει λιγότερο από το ένα τρίτο (31,95% ή 386,6 δισεκατομμύρια ευρώ) του προϋπολογισμού του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (1,21 τρισεκατομμύρια ευρώ). Περίπου το 70% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ στηρίζει το εισόδημα έξι έως επτά εκατομμυρίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΦωτιά
Επόμενο άρθροΆκυρα

Τελευταία άρθρα

Κινητοποίηση

Νεκρό

Θάνατοι

Άνοδος