GR FR DE ES EN
17.4 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021

Νόμος για τις ψηφιακές αγορές: τερματισμός των αθέμιτων πρακτικών των μεγάλων πλατφορμών

Διαβάστε ακόμη

Το σχέδιο νόμου περιέχει ορισμένες πρακτικές μεγάλων πλατφορμών και επιτρέπει στην Επιτροπή να διεξάγει έρευνες αγοράς και να επιβάλλει κυρώσεις σε μη συμμορφούμενες συμπεριφορές.

h Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ενέκρινε σήμερα το πρωί με 42 ψήφους υπέρ, δύο κατά και μία αποχή από τη θέση της σχετικά με την πρόταση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA), η οποία καθορίζει κανόνες σχετικά με το τι θα επιτρέπεται στις εταιρείες με καθεστώς “φύλακα πύλης” να κάνουν και να μην κάνουν στην ΕΕ.

Ο εισηγητής Andreas Schwab (ΕΛΚ, DE) δήλωσε: «Η ΕΕ αντιπροσωπεύει τον ανταγωνισμό επί της ουσίας, αλλά δεν θέλουμε οι μεγαλύτερες εταιρείες να γίνονται όλο και μεγαλύτερες χωρίς να βελτιώνονται και εις βάρος των καταναλωτών και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σήμερα, είναι σαφές ότι οι κανόνες ανταγωνισμού από μόνοι τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τους τεχνολογικούς γίγαντες και την ικανότητά τους να καθορίζουν τους κανόνες με τη συμμετοχή τους σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές. Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές θα αποκλείσει αυτές τις πρακτικές, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά: οι κανόνες καθορίζονται από τους συννομοθέτες και όχι από τις ιδιωτικές εταιρείες!”.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Anna Cavazzini (Greens/EFA, DE) πρόσθεσε: «Επί του παρόντος, μερικές μεγάλες πλατφόρμες και τεχνολογικοί παράγοντες εμποδίζουν την εμφάνιση εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Συχνά, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές, η ΕΕ τερματίζεται η απόλυτη δεσπόζουσα θέση των μεγάλων πλατφορμών στην ΕΕ».

 

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα εφαρμοστεί στις μεγάλες εταιρείες που παρέχουν τις λεγόμενες «βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας» που είναι πιο επιρρεπείς σε αθέμιτες πρακτικές. Αυτές περιλαμβάνουν επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης, λειτουργικά συστήματα, επιγραμμικές διαφημιστικές υπηρεσίες, υπολογιστικό νέφος και υπηρεσίες ανταλλαγής βίντεο, οι οποίες πληρούν τα σχετικά κριτήρια που πρέπει να οριστούν ως «φύλακες πύλης». Οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν επίσης στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων περιήγησης ιστού DMA, των εικονικών βοηθών και της συνδεδεμένης τηλεόρασης.

Οι ευρωβουλευτές προσέγγισαν επίσης την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των ποσοτικών ορίων για μια επιχείρηση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του DMA σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσιο κύκλο εργασιών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και σε κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για να χαρακτηριστούν φύλακες πύλης, οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να παρέχουν μια βασική υπηρεσία πλατφόρμας σε τουλάχιστον τρεις χώρες της ΕΕ και να έχουν τουλάχιστον 45 εκατομμύρια μηνιαίους τελικούς χρήστες, καθώς και περισσότερους από 10 000 επιχειρηματικούς χρήστες (οι ευρωβουλευτές διευκρίνισαν σε παράρτημα τον τρόπο μέτρησης αυτών των δεικτών). Τα κατώτατα αυτά όρια δεν εμποδίζουν την ίδια την Επιτροπή να ορίζει άλλες εταιρείες ως φύλακες όταν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

“Do’s and don’ts” για τη διασφάλιση δίκαιων και ανοικτών αγορών: νέα πρόβλεψη για στοχευμένες διαφημίσεις

Οι φύλακες πύλης θα πρέπει να απέχουν από την επιβολή αθέμιτων όρων στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι ευρωβουλευτές περιελάμβαναν πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση δεδομένων για στοχευμένη ή μικρο-στοχευμένη διαφήμιση και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, π.χ. υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών και υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων ανεξάρτητων από αριθμούς.

Το κείμενο αναφέρει ότι ο φύλακας πύλης «για δικούς του εμπορικούς σκοπούς και η τοποθέτηση διαφημίσεων τρίτων στις δικές του υπηρεσίες, δεν συνδυάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την παροχή στοχευμένης ή μικρο-στοχευμένης διαφήμισης», εκτός εάν υπάρχει «σαφής, ρητή, ανανεωμένη, ενημερωμένη συγκατάθεση», σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς, όπως το άμεσο μάρκετινγκ, η κατάρτιση προφίλ και η στοχευμένη διαφήμιση, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

 

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να επιβάλει «διαρθρωτικά ή συμπεριφορικά διορθωτικά μέτρα» όταν οι φύλακες έχουν εμπλακεί σε συστηματική μη συμμόρφωση. Το εγκεκριμένο κείμενο προβλέπει ιδίως τη δυνατότητα της Επιτροπής να περιορίζει τους φύλακες πύλης από το να πραγματοποιούν εξαγορές σε τομείς σχετικούς με την DMA, προκειμένου να αποκαταστήσουν ή να αποτρέψουν περαιτέρω ζημίες στην εσωτερική αγορά. Οι φύλακες της πύλης θα υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε προβλεπόμενη συγκέντρωση.

Συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και πρόστιμα

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη δημιουργία μιας «ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών υψηλού επιπέδου» για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στις αποφάσεις επιβολής τους. Αποσαφηνίζουν τον ρόλο των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, διατηρώντας παράλληλα την επιβολή της DMA στα χέρια της Επιτροπής.

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς αναφέρουν επίσης ότι η DMA θα πρέπει να διασφαλίσει κατάλληλες ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές για πραγματικές ή δυνητικές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να τους προστατεύουν από αντίποινα.

Εάν ένας φύλακας πύλης δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα «τουλάχιστον 4% και να μην υπερβαίνει το 20%» του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, διευκρινίζουν οι ευρωβουλευτές.

Επόμενα βήματα

Ο φάκελος DMA πρόκειται να ψηφιστεί στην ολομέλεια τον Δεκέμβριο του 2021. Στη συνέχεια, το εγκεκριμένο κείμενο θα αποτελέσει εντολή του Κοινοβουλίου για διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, οι οι οποία προβλέπεται να ξεκινήσουν υπό τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) – μια παράλληλη πρόταση για τη ρύθμιση των επιγραμμικών πλατφορμών, που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με παράνομο περιεχόμενο και αλγορίθμους – θα ψηφιστεί από την επιτροπή σε μελλοντική συνεδρίαση.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα