GR FR DE ES EN
3.9 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Πώς η ΕΕ βελτιώνει τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων

Διαβάστε ακόμη

Μάθετε πώς η ΕΕ βελτιώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τις ώρες εργασίας και τη γονική άδεια έως την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύνολο εργασιακών κανόνων για τη διασφάλιση ισχυρής κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνουν ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας -όπως ο χρόνος εργασίας, η μερική απασχόληση, τα δικαιώματα των εργαζομένων- στην ενημέρωση σχετικά με σημαντικές πτυχές της απασχόλησής τους και την απόσπαση εργαζομένων. Έχουν γίνει ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους των κοινωνικών πολιτικών της Ευρώπης.

Οι κοινωνικοί εταίροι – συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις εργοδοτών – συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης μέσω του αποκαλούμενου κοινωνικού διαλόγου, μέσω διαβουλεύσεων και γνωμοδοτήσεων, και μπορούν επίσης να διαπραγματεύονται συμφωνίες-πλαίσια για συγκεκριμένα θέματα.

Δικαιώματα των εργαζομένων και νέες μορφές εργασίας

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ελάχιστα κοινά πρότυπα για τις ώρες εργασίας που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη. Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα του χρόνου εργασίας θεσπίζει ατομικά δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους, με μέγιστη εργάσιμη εβδομάδα 48 ωρών, ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων ετησίως, περιόδους ανάπαυσης και κανόνες για τη νυχτερινή εργασία, την εργασία σε βάρδιες και τον τρόπο εργασίας.

Με την πάροδο των ετών, η Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, της αυξανόμενης ευελιξίας και του κατακερματισμού της εργασίας. Οι εξελίξεις αυτές δημιούργησαν νέες μορφές απασχόλησης, με αύξηση των προσωρινών θέσεων εργασίας και των μη τυποποιημένων θέσεων εργασίας.

 

Για την προστασία όλων των εργαζομένων στην ΕΕ και τη βελτίωση των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων εργαζομένων με άτυπες συμβάσεις, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το 2019 νέους κανόνες για τη θέσπιση ελάχιστων δικαιωμάτων στις συνθήκες εργασίας. Η νομοθεσία ορίζει προστατευτικά μέτρα όπως ο περιορισμός της διάρκειας της περιόδου επιτήρησης σε έξι μήνες, η καθιέρωση δωρεάν υποχρεωτικής κατάρτισης και η απαγόρευση περιοριστικών συμβάσεων. Οι κανόνες απαιτούν επίσης από όλους τους νέους υπαλλήλους να λαμβάνουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ευθύνες τους εντός μιας εβδομάδας από την έναρξη της εργασίας τους.

Η ΕΕ επιθυμεί επίσης οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων της εταιρείας τους και έχει θεσπίσει ένα γενικό πλαίσιο γιατην ενημέρωση και τη διαβούλευση με τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν ότι σε περίπτωση μαζικών απολύσεων οι εργοδότες πρέπει να διαπραγματεύονται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Σε διακρατικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από ευρωπαϊκές συμβουλίου επιχείρησης. Μέσω αυτών των φορέων, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και συμβουλεύονται τη διοίκηση για κάθε σημαντική απόφαση σε επίπεδο ΕΕ που θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες απασχόλησης ή εργασίας.

Κινητικότητατων εργαζομένων εντός της ΕΕ

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών εγγυώνται ότι οι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από το δικαίωμά τους να μετακομίσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ για να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να εγκατασταθούν, ενώ λαμβάνουν τις κοινωνικές παροχές και τις παροχές υγείας που δικαιούνται. Η νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει την άδεια μητρότητας/πατρότητας, την οικογένεια, την ανεργία και παρόμοιες παροχές και εξετάζεται επί του παρόντος.

Το 2019 οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σχέδια για τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, ο οποίος θα επικουρεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ο οργανισμός θα είναι πλήρως λειτουργικός μέχρι το 2023.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αποστέλλονται από τις εταιρείες τους σε άλλη χώρα της ΕΕ σε προσωρινή βάση για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων. Το 2018, οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων αναθεωρήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο.

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την καλύτερη αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέο νόμο για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Απασχόλησης (Eures) με μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους αιτούντες εργασία και τις κενές θέσεις εργασίας το 2016.

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων

Η ΕΕ θεσπίζει νομοθεσία στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία για τη συμπλήρωση και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των κρατών μελών.

Η ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία θέτει γενικές αρχές που σχετίζονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Εφαρμόζεται σε όλους σχεδόν τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής δραστηριότητας και καθορίζει τις υποχρεώσεις για τους εργοδότες και τους εργαζομένους.

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικοί κανόνες που καλύπτουν την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες, ομάδες εργαζομένων όπως γυναίκες και νέοι εργαζόμενοι, ειδικά καθήκοντα όπως ο χειρωνακτικός χειρισμός φορτίων και χώρων εργασίας, όπως τα αλιευτικά σκάφη.

Για παράδειγμα, η οδηγία για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία επικαιροποιείται τακτικά, θέτοντας όρια έκθεσης για συγκεκριμένες ουσίες.

Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να καθορίζουν αυστηρότερα πρότυπα κατά τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.

Με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού, ο κίνδυνος ανάπτυξης προβλημάτων υγείας έχει αυξηθεί. Το 2018, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν έκθεση στην οποία προτείνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της επιστροφής των ανθρώπων στον χώρο εργασίας μετά από μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και για την καλύτερη συμπερίληψη ατόμων που είναι χρόνια άρρωστα ή έχουν αναπηρία στο εργατικό δυναμικό.

Προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και της επαγγελματικής ζωής και της ισότητας των φύλων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοßούλιο ανέκαθεν ήταν ισχυρός υπερασπιστής της ισότητας των φύλων. Για να δοθούν περισσότερες ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες και να ενθαρρυνθεί ο καλύτερος καταμερισμός των ευθυνών φροντίδας, οι βουλευτές του ΕΚ υιοθέτησαν το 2019 ένα σύνολο νέων κανόνων που επιτρέπουν στους γονείς και τους εργαζομένους να φροντίζουν συγγενείς με σοβαρές ιατρικές παθήσεις, ώστε να μπορούν να καθιερώσουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής.

Η οδηγία ορίζει τουλάχιστον 10 ημέρες άδειας πατρότητας, τουλάχιστον τέσσερις μήνες γονική άδεια ανά γονέα (εκ των οποίων οι δύο δεν είναι μεταβιβάσιμες) και πέντε ημέρες άδειας φροντίδας ετησίως και προβλέπει πιο ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Τα δικαιώματα μητρότητας καθορίζονται στην οδηγία για τις έγκυες εργαζόμενες, καθορίζονταςτην ελάχιστη περίοδο άδειας μητρότητας σε 14 εβδομάδες, με υποχρεωτική άδεια δύο εβδομάδων πριν ή/και μετά τον τοκετό.

Το Κοινοβούλιο πιέζει επίσης συνεχώς για περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, τη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος και έχει ζητήσει κανόνες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα